Начало Награди Участвай Условия Контакти

Правила за провеждане и за участие в
Конкурс на Фабрика за майонеза „Краси”

05.10.2017 – 15.10.2017 г.


1. Организатор

 

1.1. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси” е организиран от „Консул” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Черни връх" № 46, ет. 2, ап. 9, ЕИК 115031369 (“Организатор на Конкурса”). Настоящите правила са задължителни за участниците в Конкурса. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на https://www.facebook.com/krassi.bg/. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/krassi.bg/notes

1.2. Изпълнител на Конкурса e „ДиЕмАй Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Средна гора 84-86, с ЕИК 201557566, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

1.3. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси”  се организира с рекламна цел за популяризирането на марката “Майонеза Краси”.

 

2. Период и място за провеждане на рекламната кампания

2.1. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси”, наричан по-долу за краткост „Конкурсът”, стартира в 00:00:00 часа на 5 октомври 2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15 октомври 2017 г.

2.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Правила.

 

3. Право на участие

3.1. В този конкурс право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, не навършени до 15.10.2017 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящия конкурс НЕ могат да участват лица, работещи в „Консул” ООД и „ДиЕмАй Дивелопмънт“ ЕООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

3.2. Правото на участие в Конкурса принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.

 

4. Участващи продукти

4.1. В този конкурс участват всички видове продуктови разфасовки от асортимента на Фабрика за майонеза „Краси”.

 

5. Начин за провеждане на рекланата кампания

5.1. През периода на провеждане на Конкурса желаещите да участват трябва да качат авторска снимка на свое ястие, приготвено с майонеза „Краси”, на стената на Фейсбук страницата на Майонеза „Краси” на адрес https://www.facebook.com/krassi.bg/. В снимката трябва да присъства опаковката на използваната Майонеза „Краси”. В описанието към снимката потребителите трябва да напишат рецептата на показаното ястие. Всеки участник може да публикува неограничен брой снимки на ястия, приготвени с Майонеза „Краси”, и да участва за една от обявените награди. Колкото повече са участията на един потребител с различни рецепти, толкова повече се увеличава шансът му да спечели награда, като участва в тегленето на наградите с всяка отделна своя рецепта.

5.2. “Консул” ООД не носи отговорност за снимки, които не са авторски.

 

6. Награди

6.1. Наградите в Конкурса са следните: 10 броя SMART WATCH DIVA SM1217S

6.2. Получаване на наградите:

6.2.1. Тегленето на наградите ще се проведе на 16.10.2017 г в 14:00 ч. Обявяването на победителите ще се направи на 16.10.2017 г. до 17:00 ч. Наградите ще се определят на случаен принцип, чрез жребий, посредством компютърен софтуер. От базата данни на участниците, взели участие в играта и отговарящи на условията, описани по-горе, ще бъдат изтеглени 10 /десет/ печеливши, които ще получат обявените награди. Наградите са надлежно описани в т. 6.1. от настоящите правила на конкурса.
6.2.2. Изтеглените победители ще бъдат уведомени с лично съобщение и/или с коментар под тяхната публикация на стената на Майонеза „Краси” на адрес
https://www.facebook.com/krassi.bg на 16.10.2017 г. до 18:00 ч. Те ще имат 10 дни от датата на коментара, до дата 26.10.2017 г. 18:00 ч., за да изпратят на лично съобщение до страницата на Майонеза „Краси” своите данни (име, адрес, телефонен номер) за предоставяне на наградата.
6.2.3. От страна на Организатора ще бъдат направени всички усилия за свързване с печелившите, но отговорност за проверяване на наградите носят и самите участници.
6.2.4. Крайният срок за заявяване на претенции за награда е 10 дни след обявяването на победителите или до 26.10.2017 г. 18:00 ч. Организаторът не носи отговорност за непоискани награди и в случай на наличие на такива, те остават при организатора..
6.2.5. Организаторът не носи отговорност в случай, че не може да установи контакт с печеливш участник на посочените от него телефон, и-мейл или физически адрес и по тази причина няма възможност да му предаде наградата.

6.2.6. Организаторът предоставя спечелената награда на съответния участник (при коректно подадени контакти за обратна връзка и в обявените по-горе срокове за това) чрез свой представител.
6.2.8. Доставката на наградите ще се осъществи в 14-дневен срок от датата за крайно получаване на данните от всички спечелили, а именно от 27.10.2017 9:00 ч. до дата 10.11.2017 г. 18:00 ч.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

7.  Правни спорове

7.1. Организаторът на конкурса  не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите авторски снимки, както и спорове, свързани с  евентуални разходи, направени от участниците във връзка с този Конкурс.

 

8.  Прекратяване на конкурса
8.1. Настоящият конкурс може да бъде прекратен преди изтичане на срока на Конкурса.
8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на страницата на Конкурса  във Фейсбук на адрес
https://www.facebook.com/krassi.bg , а участието на потребителите се прекратява автоматично.

9. Разни
9.1. Всеки участник в конкурса на Фабрика за майонеза „Краси” се счита за уведомен и запознат с неговите правила и съгласен с неговите условията.
9.2. Организаторът си запазва правото да премахва от Фейсбук страницата на Майонеза „Краси” всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с конкурса, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.
9.3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Фейсбук или използват софтуер с цел повече участия в Конкурса и нарушават механизма му, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление като губят правото си на участие и правото си на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
9.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиито Фейсбук профил е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
9.5. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат  от страна на участник, няма действие спрямо Организатора.
9.6. Организаторът не носи отговорност за заявки за участие в конкурса на Фабрика за майонеза „Краси”, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи, недостъпност, проблеми, свързани с интернет връзката или комбинация от тях, както и при повреда на Фейсбук платформата.
9.7. Всеки печеливш участник се съгласява да бъде фотографиран, заснеман на видео, интервюиран и записван след приключване на Конкурса за маркетингови цели от страна на Организатора. Всеки печеливш участник се съгласява неговото име и Фейсбук профил да бъдат обявени публично при оповестяването на печелившите играчи от Конкурса.
9.9. Организирането, представянето, администрирането и регламентът на играта по никакъв начин не са свързани или управляват от Фейсбук. Фейсбук не предоставя награди и не носи отговорност за провеждането на Конкурса.

10. Защита на личните данни
10.1. Чрез включването си в конкурса на Фабрика за майонеза „Краси” участниците са съгласни и приемат настоящите правила.
10.2. Участието в Конкурса предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от  „Консул” ООД и Изпълнителя на Конкурса. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
10.3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

 

Всички права запазени, © КОНСУЛ ООД